کاربردژئوتکستایل درراه سازی

ژئوتکستایل در این کاربرد موجب تثبیت راه ها و خطوط راه آهن می‌گردد و با توجه به شرایط محل، یک یا چند نقش اصلی را ایفا می‌کند.

حفظ هندسه بستر راه ها و خطوط راه آهن برای عملکرد بهتر، حیاتی می‌باشد.

ژئوتکستایل در نقش جداسازی، بین مواد پی (Ballast) و زیر پی (Subballast) واقع می‌گردد.

وقتی مواد Subgrade در اثر حرکت و نیروی کوبش آن به درون لایه پی و زیرین پمپاژ می‌شود.

-ویژگی لایه ژئوتکستایل در راه سازی

-می‌تواند بستر غیرسطحی را براین راه ها و خطوط راه آهن به وجود آورد و باعث کاهش سرعت و یا حتی خارج شدن وسایل گردد، یک ژئوتکستایل جداساز می‌تواند این مشکل را رفع نمائید.

-در نقش مستحکم‌سازی در خطوط جدید و یا خطوط تعمیری، با توزیع فشار وارده به Subgrade، موجب افزایش تحمل آن می‌گردد.

-مهارسازی مواد پی و زیر پی در مقابل حرکات جانبی کمک می‌کند و از این طریق خواص انسجامی و تحمل فشار را حفظ می‌کند.

-ژئوتکستایل هم‌چنین مکانیزمی را برای زهکشی جانبی (حاشیه‌ها) ایجاد می‌کند و عملکرد زهکشی را بهبود می‌بخشد.

-دو کاربردکلیدی ژئوتکستایل درجاده سازی وراه سازی

1-تسلیح لایه اساس جاده وراه

ناشی از اضافه کردن یک ژئوتکستایل درزیریا بین یک اساس برای افزایش ظرفیت باربری مي‌باشد.

-مزایای تسلیح اساس جاده وراه

-افزایش عمرمفید پروژه.

-تامین قابلیت های سیستم قدیمی با کاهش سطح مقطع.

-سطح مقطع خاکریزی را کاهش می دهد.

-به هم خوردگی بسترروسازی به حداقل می رسد.

-درمصرف مصالح صرفه جویی می شود.

2-گیردارسازی بسترروسازی راه

دراین حالت که لایه ژئوتکستایل بین لایه اساس و زیراساس و یا سطح زمین طبیعی با لایه زیراساس عمل می کند.

-مزایای گیردارسازی بستروسازی راه

-افزایش عمرمفید پروژه.

-سطح مقطع خاکریزی کاهش پیدا می کند.

-دستخوردگی لایه های خاکی کاهش پیدا می کند.

-قابلیت دسترسی و عملیات سازه ای در خاک های نرم فراهم می شود.

-یک سکوی متراکم مناسب با خصوصیات یکسان فراهم می گردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد